Begeleiding

 

Leerbegeleiding

Leren kun je leren

Via de leermethode 'Leerbeest' (eerste graad), 'Breintrein' (tweede graad) en 'Mijn masterplan' (derde graad) helpen we leerlingen op weg om te plannen, notities te nemen, fouten te analyseren, mindmaps te maken, examens voor te bereiden, kortom kennis te verwerken en meer leerzelfstandigheid te verwerven.
In het eerste jaar worden bovengenoemde stappen in het leerproces aangereikt vanuit de verschillende vakken en het titularismoment. Zo kunnen leerlingen hun eigen leermethode verbeteren en ontwikkelen.
Vanaf het tweede jaar wordt 'leren leren' aangeboden in modules van telkens acht weken die tijdens een middag worden georganiseerd. Ook de vakleerkrachten evalueren regelmatig het leerproces van de leerlingen en sturen deze bij waar nodig.
 
 

Nederlands extra

Leerlingen van het eerste jaar die extra taalondersteuning nodig hebben, zullen op donderdagvoormiddag het project ‘Nederlands extra’ volgen. In dat project wordt de taalvaardigheid van de leerlingen op een intensieve manier aangepakt. Er wordt o.a. met spannende verhalen gewerkt waar de leerlingen zelf een rol in spelen; die verhalen worden afgewisseld met schrijven, spreken en luisteren.
 
Taalbeschouwing staat ook op het programma. Via apps werken de leerlingen zelfstandig en op hun eigen tempo aan spelling en grammatica. Hebben ze een niveau bereikt, dan gaan ze automatisch naar het volgende niveau. De apps geven individuele feedback op de gemaakte fouten, en gerichte adviezen voor verbetering.
 
Ook aan actualiteit wordt in het project veel aandacht besteed. De leerlingen krijgen interactieve en gedifferentieerde leesopdrachten aangeboden. Aan die actuele teksten zijn oefeningen op leesbegrip en woordenschat gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te leren lezen.
 
 

Plusproject

Voor wie nood heeft aan extra uitdaging, wie een erg snelle en creatieve denker is, wie hoogbegaafd is of ontwikkelingsvoorsprong heeft, is er het Plusproject. Dit project is gestoeld op vier pijlers: een kader waarbij de hele school het belang van nood aan specifieke aandacht onderschrijft en zich hierin bijschoolt, concrete ondersteuning 'differentiatie naar boven toe', ondersteuning 'leren leren' voor hoogbegaafden, socio-emotionele ondersteuning waar nodig.
 
In het Plusproject werken leerlingen van de eerste graad telkens gedurende 2 uur per week in een kleine groep van ontwikkelingsgelijken onder begeleiding aan diverse thema's (groei-mindset, verrijkingsmateriaal vanuit diverse invalshoeken, 'leren leren' specifiek gericht op leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.... ). Het project werkt volgens een draaideurmodel, zodat men ook in de loop van het schooljaar kan instappen indien nodig.
 
In de tweede en derde graad blijft de individuele opvolging/coaching van deze leerlingen gegarandeerd. Individuele differentiatietrajecten zijn steeds mogelijk.
Een attest van hoogbegaafdheid is niet strikt noodzakelijk om te kunnen instappen in het Plusproject.
 

 

Leerstoornissen en -problemen

Dyslexie of leesstoornissen, dysorthografie of schrijfstoornissen, dyscalculie of rekenstoornissen, ADD of concentratieproblemen... Leerstoornissen komen vaak voor.

Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat vroegtijdige hulp en (school)begeleiding leerlingen met leerstoornissen de meeste kans op succes bieden. Samen met de leerling, de ouders, het leerkrachtenteam en het CLB wordt een handelingsplan opgesteld waarin de sticordi-maatregelen (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Dispenseren) worden nageleefd.
Een vertrouwensrelatie tussen leerling en leerkracht, meer tijd bij grote toetsen en examens, mondelinge toelichting bij schriftelijke examens e.d. zijn enkele voorbeelden van afspraken binnen het handelingsplan.

Avondstudie

We zijn begaan met de studieplanning en -resultaten van onze leerlingen. Een goede leermethode, maar vooral ook regelmaat liggen aan de basis van de persoonlijke verwerking van de leerstof.
We bieden de leerlingen daarom de kans om na afloop van de lessen op school begeleid te studeren en taken te maken. De avondstudie vindt elke avond plaats (behalve op woensdag) tussen 16.05 en 17.05 u.

Studiekeuzebegeleiding

Een studierichting kiezen die beantwoordt aan de talenten en interesses is geen gemakkelijke opdracht. Leerlingen moeten daarom leren kiezen, leren nadenken over wat ze willen en kunnen. Kiezen is immers een vaardigheid die je kan leren.
Het leerkrachtenteam en het CLB werken aan keuzevaardigheden. De leerling leert op school voor- en nadelen van keuzes kennen via bijvoorbeeld de keuze van een thema van de projectdag, het schrijven van een boek- of filmrecensie, het volgen van een middagactiviteit e.d.
 
De school biedt daarnaast ook actieve informatie voor de studie- en latere beroepskeuze via onder andere infoavonden, de opendeurdag, het advies van de klassenraden en het CLB, een bezoek van de zesdejaars aan de SID-in, bedrijfsbezoeken en workshops op universiteit en/of hogeschool.
 
Leerlingen die van plan zijn deel te nemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts of aan een andere toelatings- of ijkingsproef, krijgen de kans om hiervoor gecoacht te worden tijdens wekelijkse sessies in het zesde jaar.

Socio-emotionele begeleiding

Een school is meer dan een leerschool. Ze is ook een leefschool. Elke jongere is immers meer dan een leerling. Hij leeft en leert in andere contexten: het gezin, de hobby's, de vrienden, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen...
 
Soms worden het welbevinden en het leren van de leerling bemoeilijkt of verhinderd door gebeurtenissen of moeizame relaties (binnen of buiten klasverband). Op zulke momenten is een degelijke socio-emotionele begeleiding via de klastitularis, vakleerkracht, leerlingbegeleider of het CLB een belangrijke ondersteuning en een manier om het functioneren en/of de leerresultaten van de leerling opnieuw op het juiste spoor te krijgen.
 

Contactgegevens van het CLB

Vrij CLB Pieter Breughel
Opzichtersstraat 84
1080 Brussel
Tel.: 02 512 30 05
Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte