Begeleiding

 

1. Visie

 

Open hart, open geest, open toekomst...

 
Onze school draagt het welbevinden van de leerlingen hoog in het vaandel. Een leerling die zich goed voelt in de klas en tijdens de pauzes zal gemotiveerd blijven om zich in te zetten voor zijn schoolresultaten.
 
Een opgroeiende puber doet vele ervaringen op, niet allemaal positief en sommige laten hun sporen na en beïnvloeden de leervaardigheden en/of het psychisch en sociaal functioneren van de leerling. Het is echter belangrijk elke leerling een luisterend oor te bieden, in verbinding te blijven, alle leerlingen te ondersteunen waar mogelijk of samen naar een andere oplossing te zoeken. Dit zijn taken die elk personeelslid van onze school ter harte neemt waardoor we een brede zorg kunnen aanbieden. Ter ondersteuning hiervan levert de school dan ook inspanningen om het volledige team de mogelijkheid te bieden te werken aan hun expertise en professionaliteit. Het zorgteam (directie, leerlingenbegeleiders en CLB) ondersteunt waar nodig en streeft zo naar een warm en efficiënt opvangnet voor iedereen.
 
Om dit te bereiken trachten we zo toegankelijk mogelijk te zijn en te werken op laagdrempelige wijze. Dit alles aan de hand van dialoog, haalbare doelstellingen en een transparante communicatie met zowel het schoolteam, de leerlingen, de ouders en externe partners. Op deze manier trachten wij ook telkens de zelfredzaamheid en weerbaarheid van onze leerlingen te stimuleren. Natuurlijk hebben we ook steeds oog voor de privacy van alle betrokkenen en zijn we gebonden aan ons ambtsgeheim.
 
 

2. Het zorgcontinuüm

 

Geïntegreerde zorg op school

 
Het zorgcontinuüm is een opeenvolging van fasen in de organisatie van de onderwijsomgeving. De school heeft als doel een leer- en opvoedingsomgeving aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van alle leerlingen te organiseren. Ze structureert haar leerlingenzorg en werkt daarbij op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het CLB en de ouders.
 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doet de school gepaste en redelijke aanpassingen naargelang de noden van de leerling. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal.
 
Wanneer blijkt dat de zorg voor een leerling op school niet meer volstaat, stelt het schoolteam, in overleg met de ouders en/of de leerling, een leerlinggebonden vraag aan het CLB. Samen met de leerkrachten en het zorgteam en in overleg met de leerling en de ouders, maakt het CLB een grondige analyse van de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders. De school zet haar zorg voor de leerling onverkort verder en het CLB heeft wel de regie over de inhoud en het verloop van dit handelingsgericht diagnostisch traject.
 
 
 
 
 

Fase 0: Brede basiszorg

 
Toepassen van de zorgvisie voor alle leerlingen. Systematische leerlingengegevensverzameling (LVS, zorgfiche…) + proactieve en preventieve acties zoals leerlingcontacten en leerbegeleiding in het eerste jaar.
Goede basiszorg is de verantwoordelijkheid van het volledige schoolteam, met de klastitularis als spilfiguur zoals ook beschreven wordt in ons pedagogisch project.
 
 

Fase 1: Verhoogde zorg

 
Voor leerlingen met nood aan specifieke ondersteuning op emotioneel vlak of voor leerlingen met leer- en / of ontwikkelingsstoornissen of andere ondersteuningsbehoeften. Toepassen van redicodi, gesprekken met leerlingen, module leren leren…
 
Hier is een belangrijke rol weggelegd voor alle betrokken leerkrachten die ondersteund kunnen worden door het zorgteam. De ouders worden als ervaringsdeskundigen en verantwoordelijken voor de opvoeding nauw betrokken bij de verhoogde zorg. Met de leerling wordt een dialoog aangegaan met als doel hem actief te betrekken, te motiveren en te komen tot gedeelde verantwoordelijkheid.
 
 

Fase 2: Uitbreiding van zorg

 
Voor leerlingen voor wie de verhoogde, schoolinterne zorg niet volstaat. Gesprekken met leerlingen en ouders + aanmelding bij het CLB . Handelingsgericht diagnostisch traject + eventuele aanmelding bij externe hulpverlenende instanties die klasintern of klasextern werken met een individuele leerling of een groep + aanhoudende zorg vanuit het volledige schoolteam.
 

 

Fase 3: Individueel aangepast curriculum

 
Voor leerlingen die aanpassingen nodig hebben die niet te realiseren zijn binnen het gemeenschappelijk curriculum. Verslag door het CLB + doorverwijzing naar een school met specieke zorgkracht.
 
 
 
 

3. Wie is wie

 
 

Het zorgteam op school

 
Doorlopende permanentie + bereikbaar op 02 506 89 29 of via Smartschool
 
· Annick Stie (pedagogisch directeur)
· Barbra Van Loock (psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezondheidszorg)
· Inge De Coster (leren en studeren, onderwijsloopbaan )
 
 
 
 

CLB Pieter Breughel (beroepsgeheim)

 
Aanwezig op school op donderdagnamiddag + bereikbaar op 02 512 30 05 of via Smartschool.
 
· Valérie Vanden Busschie en Hanne Verherstraeten (psychisch en sociaal functioneren en de preventieve gezondheidszorg, leren en studeren en onderwijsloopbaan)
 
· Frieda Huygens en Tinneke Degreef (schoolartsen)
 
 

Leerlingenadministratie

 
· Mia Vandemoere en Manon Vanden Berghe (melden van afwezigheden + indienen afwezigheidsattesten, inschrijvingen), bereikbaar via Smartschool of op 02 506 89 42 (mevr.Vandemoere) en 02 506 89 20 (mevr. Vandenberghe)
 
 

Motivatiebegeleiding

 
· Johan De Donder, te bereiken via Smartschool.
 
 

Plusproject

 
· Liesbeth Van Evelghem, Nathalie Habils en Heleen De Wolf (ondersteuning voor leerlingen die extra uitgedaagd dienen te worden), te bereiken via Smartschool.
 
 

Conflixers

 
Extra ondersteuning welbevinden door leerlingen + stimuleren van het samenhorigheidsgevoel.
 
 
 
 

4. De verschillende aspecten van de begeleiding

 

Leren kun je leren

 
Vanaf de eerste dag van het schooljaar helpen we de leerlingen van het eerste jaar op weg om te plannen, te memoriseren, notities te nemen, fouten te analyseren, te schematiseren, examens voor te bereiden, kortom kennis te verwerken en meer leerzelfstandigheid te verwerven.
 
In het eerste jaar worden bovengenoemde stappen in het leerproces aangereikt door de titularis e de vakleerkrachten. Zo kunnen leerlingen hun eigen leermethode verbeteren en ontwikkelen. De aangeboden informatie is ook inkijkbaar op Smartschool voor alle ouders en leerlingen. De effecten worden gemeten in oktober en januari om zo te kunnen bijsturen indien nodig.
 
Vanaf het tweede jaar wordt 'leren leren' aangeboden in modules van telkens acht weken die tijdens een middag worden georganiseerd. Ook de vakleerkrachten evalueren regelmatig het leerproces van de leerlingen en sturen deze bij waar nodig. Voor leerlingen die uit de boot vielen bij de indeling van de modules is er steeds individuele leerbegeleiding mogelijk door de leerbegeleiders.
 
 

Nederlands extra

 
De leerlingen van het eerste en het tweede jaar die extra taalondersteuning nodig hebben, volgen het project ‘Nederlands extra’. Via een interactieve aanpak werken leerlingen aan hun taalbeheersing: zo worden de vaardigheden intensief geoefend, de schooltaal verdiept en verbreed, wordt er nagedacht over taal en gemaakte taalfouten …
 
Online werken de leerlingen zelfstandig en op hun eigen tempo aan spelling en grammatica. Hebben ze een niveau bereikt, dan gaan ze automatisch naar het volgende niveau.
 
Ook aan actualiteit wordt in het project veel aandacht besteed. De leerlingen krijgen interactieve en gedifferentieerde leesopdrachten aangeboden. Aan die actuele teksten zijn oefeningen op leesbegrip en woordenschat gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te leren lezen.
 

 

Plusproject

 
Het Plusproject is er voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging, voor wie een erg snelle en creatieve denker is, wie hoogbegaafd is of een kennisvoorsprong heeft. Doel van het Plusproject is om hun betrokkenheid en ook hun welbevinden te verhogen.
 
In de eerste graad gebeurt dit klasextern door wekelijks anderhalf uur met een kleine groep van ontwikkelingsgelijken onder begeleiding te werken aan diverse thema’s (groeimindset, vaardigheden, creativiteit, verrijkingsmateriaal vanuit diverse invalshoeken, …).
In de tweede en derde graad blijft de individuele opvolging/coaching van deze leerlingen gegarandeerd. Individuele differentiatietrajecten zijn steeds mogelijk.
 

 

Leer-en ontwikkelingsstoornissen

 
Wanneer een leerling het secundair onderwijs aanvat, wordt er veel van hem verwacht. De leerstof van de lagere school moet voldoende beheerst zijn en de leerling moet over een aantal vaardigheden beschikken zoals lees- en schrijfvaardigheden, zich goed kunnen organiseren, instructies begrijpen en uitvoeren.
 
Echter niet alle leerlingen beantwoorden aan dit ideale plaatje en vertonen hardnekkige problemen bij het lezen, rekenen, plannen, spellen en dergelijke meer. Wij vinden het als school erg belangrijk deze leerlingen op een gepaste wijze te begeleiden. Het niet-aanvaarden van ‘leer-en ontwikkelingsstoornissen’ kan immers demotiverende en frustrerende gevolgen hebben voor de leerling. Onze ondersteuning bestaat uit een goede en regelmatige (leer)communicatie met de leerling We denken hierbij aan gesprekken tussen leerling en leerkrachten en leerling en leerlingbegeleider.
 
Daarnaast wordt de ouder, liefst samen met de leerling, uitgenodigd voor een gesprek met de leerlingbegeleider om de redicodi-maatregelen te overlopen en eventueel aan te vullen. De redicodi-maatregelen verschillen van leerstoornis tot leerstoornis, omvatten algemene en specifieke afspraken/adviezen op maat van de school d.w.z. het zijn praktisch realiseerbare afspraken zonder valse beloftes te doen.
 

 

Avondstudie

 
We zijn begaan met de studieplanning en -resultaten van onze leerlingen. Een goede leermethode, maar vooral ook regelmaat liggen aan de basis van de persoonlijke verwerking van de leerstof.
 
We bieden de leerlingen daarom de kans om na afloop van de lessen op school onder toezicht studeren en taken te maken. Samen met vrienden onder toezicht studeren in de avondstudie werkt immers motiverend: 'zien studeren, doet studeren'.
 
De begeleider waakt over het timemanagement en de planning van de leerlingen, daarnaast wordt er ook af en toe aandacht besteed aan de leermethode. De avondstudie vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag van 15.35 u tot 16.50 u.
 

 

Studiekeuzebegeleiding

 
Jonge mensen moeten tijdens hun loopbaan in het secundair en bij de overgang naar verder studeren belangrijke keuzes maken. De overstap van het lager onderwijs naar het middelbaar onderwijs en studierichtingen kiezen is niet gemakkelijk. Het vraagt stilstaan bij identiteit, talenten, richting die ze willen geven aan hun leven. Vaak gaat dat vrij vlot, maar soms kan wat hulp een flinke stap vooruit betekenen. Onze studiekeuzebegeleiding is gericht op het in kaart brengen van talenten, sterktes en werkpunten, persoonlijkheid en leermethode, het verkennen van de studierichtingen en het studieaanbod die passen bij de leerling, het begeleiden van de stappen die dienen gezet te worden om een juiste keuze te maken.
 
De keuze van een studierichting is heel belangrijk omdat ze je verdere studie- en latere beroepskeuze sterk beïnvloedt. Daarom zorgen wij dat zowel in het tweede, het vierde als het zesde jaar de leerlingen geïnformeerd worden over hun keuzemogelijkheden via onder andere een studiekeuzebrochure, infoavonden, de opendeurdag, het advies van de klassenraden en het CLB, workshops.
 
Leerlingen die van plan zijn deel te nemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts of aan een andere toelatings- of ijkingsproef, krijgen de kans om hiervoor gecoacht te worden tijdens wekelijkse sessies in het zesde jaar.
 

 

Motivatiebegeleiding

 
 
School is een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven. Een opleiding heeft een doel: een toekomst in de volwassen wereld kunnen afdwingen. Een diploma opent makkelijker deuren, leidt tot een plek op de arbeidsmarkt. De meeste jongeren weten dat en toch kunnen er momenten zijn dat de motivatie voor school een flinke duik maakt.
Er zijn veel argumenten om school links te laten liggen. Enkele citaten van gedemotiveerde leerlingen. ‘Studeren is saai’, ‘Studeren en werken, is dat nu mijn jong leven?’, ‘Waarvoor is school nodig?’, ‘Vrienden zijn veel belangrijker dan school’, ‘Door school zal ik geen geld verdienen.’
 
Het kan ook zijn dat een leerling veel moeite heeft om informatie in het geheugen te stoppen of zich moeilijk kan organiseren en zo de moed laat zakken. Het inschatten van de eigen mogelijkheden kan ook best verkeerd aflopen. De nodige tijd gebruiken om planmatig te werken is niet zomaar iedereen gegeven. Zelfstandig studeren, het kan een hel zijn.
 
En toch beweren de meeste leerlingen met motivatieproblemen dat ze een diploma willen halen of zeker niet het jaar willen overdoen. Men wil wel slagen, maar men vindt de moed niet (meer) om actie te ondernemen.
Wel, motivatiebegeleiding helpt een leerling de draad op te pikken. Het is een proces tot gedragsverandering - van (bijna) niets doen naar regelmatig studeren - en dat vraagt tijd. Het is ook een vrijwillige keuze en stimuleert zelf beslissen. Motivatiebegeleiding zet je een mooie stap vooruit, maar is geen sleutel tot succes. Het helpt je om ‘zelf’ stappen vooruit te zetten in een leerproces. Doelbewust actie ondernemen, leidt wél tot succes.
 
Voel je dat de motivatie om te studeren en schoollopen een flinke knauw krijgt, dan kan je altijd een gesprek aangaan met de motivatiebegeleider. Na dat gesprek komt een concreet voorstel voor motivatiebegeleding.

 

Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 - 1000 Brussel tel. 02 506 89 20 - E-mail: info@mabobrussel.be - foto's: Kris Van Beek - webdesign: Filip Vandeputte